Regulamin

Regulamin Serwisu slimdieta.pl

 

1. Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu slimdieta.pl

SLIMDIETA.pl – ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 02-830 Warszawa, ul. Rumby 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000716913, NIP 9512454938, REGON 369396615.

Użytkownik Serwisu SLIMDIETA.pl- to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez SLIMDIETA.pl lub kupuje produkty SLIMDIETA.pl w Serwisie SLIMDIETA.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a SLIMDIETA.pl , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Usługi SLIMDIETA.pl – usługi cateringu lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie SLIMDIETA.pl przez SLIMDIETA.pl na rzecz Użytkowników;

Produkty SLIMDIETA.pl  – produkty sprzedawane Użytkownikom poprzez Serwis SLIMDIETA.pl  przez SLIMDIETA.pl , stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne.

Serwis SLIMDIETA.pl  - to strona internetowa umieszczona pod adresem: SLIMDIETA.pl , wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której SLIMDIETA.pl świadczy Użytkownikom Usługi SLIMDIETA.pl i sprzedaje Produkty marki SLIMDIETA.pl i inne materiały dietetyczne.

Abonament SLIMDIETA.pl – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług SLIMDIETA.pl lub za zakup Produktów SLIMDIETA.pl  w wybranym okresie.

 

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady:

a) korzystania z slimdieta.pl świadczonych przez slimdieta.pl na rzecz Użytkowników,

b) sprzedaży Użytkownikom Usług slimdieta.pl i Produktów slimdieta.pl przez SLIMDIETA,

c) realizacji płatności za Usługi slimdieta.pl i Produkty slimdieta.pl,

d) Właścicielem i administratorem Serwisu slimdieta.pl jest ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

e) Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

f) Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług slimdieta.pl oraz wygląd i treść Serwisu slimdieta.pl stanowią własność ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi jednocześnie zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez SLIMDIETA na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. SLIMDIETA nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu slimdieta.pl za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują SLIMDIETA.

g) SLIMDIETA informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci „Internet”, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi slimdieta.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy SLIMDIETA a Użytkownikiem. SLIMDIETA zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika SLIMDIETA w Serwisie slimdieta.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu do konta lub udostępni te informacje osobom trzecim. Dotyczy to również sytuacji gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie slimdieta.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

h) SLIMDIETA zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu slimdieta.pl może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. SLIMDIETA zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. W danej sytuacji Klient może skorzystać z zamówienia usługi SLIMDIETA drogą kontaktu telefonicznego bądź mailowego dla wybranego miasta.

i) Publikowane przez Użytkowników w Serwisie slimdieta.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. SLIMDIETA nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania.

 

3. Warunki korzystania z Serwisu slimdieta.pl

3.1. Warunki techniczne:

3.1.1. Dla korzystania z Serwisu slimdieta.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),

c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;

d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 20 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 5.1 lub nowszej;

f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;

g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script;

h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);

i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: info@slimdieta.pl jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji  SLIMDIETA.

3.2 Warunki formalne:

3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.2.2. Zakup Produktów slimdieta.pl oraz niektóre z Usług slimdieta.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a) posiadają konto w Serwisie slimdieta.pl

b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie slimdieta.pl

c) opłacili zakup Produktów slimdieta.pl lub poszczególnych usług slimdieta.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

3.2.3. Konto w Serwisie slimdieta.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu do konta oraz wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), którego używa. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3.3 Warunki ogólne

3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać SLIMDIETA wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których SLIMDIETA ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług slimdieta.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów SLIMDIETA z lekarzem i poinformować o tym SLIMDIETA,

3.3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie slimdieta.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie slimdieta.pl nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie slimdieta.pl do używania osobom trzecim.

3.3.4. Usługi slimdieta.pl świadczone przez SLIMDIETA przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

3.3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu slimdieta.pl i z Usług SLIMDIETA oraz do zakupu Produktów SLIMDIETA wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu slimdieta.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa SLIMDIETA lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.3.7. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi.

3.3.8. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów,

3.3.9. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.3.10. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.3.11. publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

3.3.12. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.3.13. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług slimdieta.pl

3.3.14. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług slimdieta.pl w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu slimdieta.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których SLIMDIETA przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług slimdieta.pl i Produktów slimdieta.pl prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług slimdieta.pl i zakupem Produktów slimdieta.pl

3.3.15. SLIMDIETA zastrzega sobie prawo do:

a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług SLIMDIETA, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie slimdieta.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

4. Usługi i produkty SLIMDIETA  w Serwisie slimdieta.pl

4.1. Zakres usług i produktów

4.1.1. Usługami SLIMDIETA świadczonymi Użytkownikowi przez SLIMDIETA są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;

4.1.2. Produkty slimdieta.pl są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej:  1000, 1200, 1500,1800, 2000 KCAL oferowanych na dowolną ilość dni z uwzględnieniem przedziału cen według cennika.

4.1.3. Zamówienia  konsultacji dietetycznych.

4.1.4. Możliwe jest korzystanie z Cateringu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Klientów:

a) chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,

b) z nietolerancją glutenu,

c) karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia,

d) cierpiących na alergie pokarmowe,

e) cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,

f) będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

4.1.8. Z Cateringu nie mogą korzystać osoby:

a) chorujące na nowotwór złośliwy (raka),

b) chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,

c) przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,

d) będące w ciąży,

e) karmiące piersią, jeśli nie upłynęło jeszcze 6 tygodni od narodzin dziecka

f) osoby poniżej 15 roku życia.

4.2. Warunki składania zamówień:

4.2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie slimdieta.pl jest:

a) posiadanie aktywnego konta w Serwisie slimdieta.pl:

4.2.2. W celu skorzystania z Usług slimdieta.pl lub dokonania zakupu Produktów slimdieta.pl Użytkownik winien:

a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),

b) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.

c) wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

4.2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. SLIMDIETA zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4.2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

4.2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

4.2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody SLIMDIETA jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Serwisie slimdieta.pl

4.2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług SLIMDIETA lub Umowy sprzedaży Produktów slimdieta.pl dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

4.2.10. SLIMDIETA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.2.11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4.3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez SLIMDIETA

4.3.1. Zamówienia na Usługi slimdieta.pl i zakup Produktów slimdieta.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.slimdieta.pl Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach których aktualna lista jest dostępna na stronie www.slimdieta.pl

4.3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. SLIMDIETA zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym SLIMDIETA wcześniej poinformuje Użytkowników. SLIMDIETA zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.

4.3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z SLIMDIETA jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres info@slimdieta.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w Serwisie SLIMDIETA dla wybranego miasta.

4.3.4. SLIMDIETA zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów slimdieta.pl wybranych w procesie Zamówienia.

4.3.5. SLIMDIETA dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

4.3.6. SLIMDIETA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

4.3.7. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

4.3.8. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca, terminu oraz godziny dostarczenia zamówionych Produktów slimdieta.pl

4.3.9. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione produkty slimdieta.pl,

4.3.10. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.11. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie slimdieta.pl, dla wybranego Produktu slimdieta.pl, oraz do odbioru zamówionego Produktu slimdieta.pl

4.3.12. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty SLIMDIETA poprzez dokonanie:

a) przelewu bankowego na rachunek ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

      63 1940 1076 3189 1349 0000 0000

 w którego tytule należy wpisać numer otrzymanej faktury za zamówienie.

b) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz SLIMDIETA w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887.

c) operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.3.13. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty na 1 dzień przed rozpoczęciem abonamentu, zamówienie może zostać zawieszone do momentu uregulowania płatności.

4.3.14. SLIMDIETA przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

4.4. Abonament SLIMDIETA:

4.4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług slimdieta.pl lub zakupu Produktów slimdieta.pl jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę slimdieta.pl lub Produkt slimdieta.pl

4.4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi slimdieta.pl lub w którym nastąpiło dostarczenie pierwszego Produktu slimdieta.pl w ramach zamówienia objętego Umową.

4.4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego rozpoczęcia do ostatniego dnia okresu danego Abonamentu włącznie.

4.4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty slimdieta.pl i Usługi slimdieta.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisie slimdieta.pl

4.4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

a) przelewem bankowym albo

b) przelewem online drogą elektroniczną.

c) nie ma możliwości płatności gotówką.

4.4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu slimdieta.pl lub Usługi slimdieta.pl, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.4.8. SLIMDIETA informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl, w ramach którego został uregulowany i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

 

5. Polityka prywatności SLIMDIETA

5.1. slimdieta.pl zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do slimdieta.pl pytań związanych z usługami i produktami slimdieta.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

5.2. ASC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-830 Warszawa, ul. Rumby 9 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. SLIMDIETA może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb SLIMDIETA, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów SLIMDIETA.

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od slimdieta.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z SLIMDIETA. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5.5. W Serwisie slimdieta.pl stosowane są pliki "cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług slimdieta.pl i sprzedaż produktów slimdieta.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług slimdieta.pl

5.6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług slimdieta.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie SLIMDIETA adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami slimdieta.pl.

 

6. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie slimdieta.pl

6.1. Zablokowanie usług w Serwisie slimdieta.pl

6.1.1. SLIMDIETA może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług slimdieta.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

6.1.2. Zablokowanie przez SLIMDIETA możliwości korzystania z danej Usługi slimdieta.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.2. Zablokowanie konta w Serwisie slimdieta.pl

6.2.1. SLIMDIETA może zablokować konto Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

6.2.2. Zablokowanie przez SLIMDIETA konta Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

6.2.3. Zablokowanie przez SLIMDIETA konta Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.3. Usunięcie konta w Serwisie slimdieta.pl

6.3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres info@slimdieta.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie slimdieta.pl. SLIMDIETA zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

6.3.2. SLIMDIETA może usunąć konto Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl w przypadku gdy Użytkownik:

a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,

b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie slimdieta.pl

c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu slimdieta.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

6.3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie slimdieta.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

 

7. Reklamacje, przesunięcia dostaw oraz zmiana adresów dostaw.

7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług SLIMDIETA lub zakupem Produktów slimdieta.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@slimdieta.pl

b) lub listownie na adres: ul. Solec 29 K 05-532 Baniocha

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

7.3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez SLIMDIETA stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami SLIMDIETA.

7.4. Przesunięcia dni dostaw w abonamencie, możliwe są do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym dostawę oraz przyjmowane są w godzinach pracy biura (pn-pt: 09:00-17:00) za pośrednictwem: 

a) wiadomości e-mail na info@slimdieta.pl, 

b) kontaktu telefonicznego

Zgłoszenia wysłane po godzinach pracy biura, bądź w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym i uwzględniają 2 dniowy okres wyprzedzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia przez biuro.  

W przypadku, gdy zgłoszenie przesunięcia dostawy, zgłoszone są po za wyznaczonymi warunkami - biuro może odmówić przyjęcia przesunięcia. 

7.5. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać drogą e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia poprzedzającego dostawę.

8. Postanowienia końcowe

8.1. SLIMDIETA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

a) warunków świadczenia Usług SLIMDIETA i sprzedaży produktów slimdieta.pl

b) warunków korzystania z Usług slimdieta.pl i zakupu produktów slimdieta.pl

c) funkcjonalności Serwisu slimdieta.pl

d) obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia

8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.